Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00055 - Logistiek-ICT - Digisprong - toetreding tot raamovereenkomst voor de aankoop en levering van ICT hardware - beroep doen op provincie Limburg als aankoopcentrale - machtiging van de deputatie tot uitvoering beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00055 - Logistiek-ICT - Digisprong - toetreding tot raamovereenkomst voor de aankoop en levering van ICT hardware - beroep doen op provincie Limburg als aankoopcentrale - machtiging van de deputatie tot uitvoering beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen - Goedkeuring 2022_PR_00055 - Logistiek-ICT - Digisprong - toetreding tot raamovereenkomst voor de aankoop en levering van ICT hardware - beroep doen op provincie Limburg als aankoopcentrale - machtiging van de deputatie tot uitvoering beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen - Goedkeuring

Motivering

Motivering

Provincie Oost-Vlaanderen wenst gebruik te maken van deze raamovereenkomst in het kader van de Digisprong.

Via de Digisprong heeft de Vlaamse regering de ambitie om de digitalisering in de scholen te versnellen. Naast budgetten voor infrastructuur is er ook geld vrijgemaakt voor toestellen voor de leerlingen & leerkrachten om op een meer digitale manier aan onderwijs te doen.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we ons via het bestaand raamcontract van Cipal beperkt tot aankopen voor onze eerste graad in de Richtpunten.

In samenspraak met de koepel van het Provinciaal onderwijs is afgesproken dat provincie Limburg een nieuw contract ging uitwerken, op maat van het provinciaal onderwijs. Provincie Oost-Vlaanderen heeft hier via directie onderwijsinstellingen & dienst ICT aan meegewerkt.

Prioriteit is om alle leerlingen van de Kiem- & Richtpunten het nodige materiaal te voorzien, zodat het schooljaar 2022-2023 op een goede manier kan gestart worden. Ook voor de toestellen van de lesgevers zal gekeken worden om gebruik te maken van dit contract.

Voor de verdere uitrol willen we dan ook graag op dit contract beroep doen.

De uitrol wordt ingeschat op een 3 000-tal toestellen.

Feitelijke en juridische gronden

Het Provinciedecreet van 9 december 2005.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De Provincieraad beslist een beroep te doen op provincie Limburg als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet Overheidsopdrachten en diensten voor de in punt 5.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 47 §2 van de Wet Overheidsopdrachten, bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te volgen en artikel 15, dat luidt als volgt: "Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren."

Artikel 2

De Provincie treedt toe tot "de raamovereenkomst voor de aankoop en levering van ICT hardware" van provincie Limburg die de uitvoering hiervan heeft, en is afgesloten met Econocom Products & Solutions, The Rent Company en Eurosys.

Artikel 3

De Provincie zal haar bestellingen in uitvoering van deze raamovereenkomst rechtstreeks plaatsen bij Econocom Products & Solutions, The Rent Company en Eurosys.

Artikel 4

Deze raamovereenkomst start op 24 februari 2022 en loopt tot 23 februari 2024. Potentiële verlengingen zijn niet mogelijk.

Artikel 5

De Provincieraad machtigt de Deputatie tot de uitvoering van deze beslissingen en tot het stellen van de nodige rechtshandelingen in dit verband. De concrete bestellingen zullen afgehandeld worden door de deputatie, ook als deze bedragen de limieten van het dagelijks bestuur overschrijden.