Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00064 - Bestuurszaken – Waalse Krook cvba – Algemene Vergadering van 1 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van alle agendapunten - Vaststelling

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00064 - Bestuurszaken – Waalse Krook cvba – Algemene Vergadering van 1 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van alle agendapunten - Vaststelling 2022_PR_00064 - Bestuurszaken – Waalse Krook cvba – Algemene Vergadering van 1 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van alle agendapunten - Vaststelling

Motivering

Motivering

Uitnodiging:

Op dinsdag 1 juni 2021 om 16 uur vindt de algemene vergadering van de Waalse Krook cvba plaats via Teams.

Agenda:

De agenda werd vastgesteld als volgt:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;

3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021;

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en vaststelling van de vergoeding.

7. Verlenging mandaten.

8. Aanstelling commissaris revisor voor de boekjaren 2022 tot en met 2024

9. Varia

Bijlagen:

Als bijlagen werden volgend stuk meegestuurd:

01. Agenda algemene vergadering van 1 juni 2021

Bespreking agendapunten:

Het documenten, op basis waarvan advies en opmerkingen worden verstrekt, zijn op het ogenblik van de opmaak van voorliggend dossier (9 mei 2021) nog niet beschikbaar. Deze zullen in de komende weken ter beschikking worden gesteld.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen.

De statuten van de Waalse Krook cvba.

De uitnodiging van de Waalse Krook cvba ontvangen op 25 april 2022, voor de algemene vergadering van 1 juni 2022.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De Provincie zal op de algemene vergadering van 1 juni 2022 vertegenwoordigd worden door:

− provincieraadslid ............................................ als effectieve vertegenwoordiger

− provincieraadslid ............................................ als plaatsvervangende vertegenwoordiger

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de algemene vergadering van de Waalse Krook cvba van 1 juni 2022 wordt als volgt bepaald:

− goedkeuring van alle agendapunten

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:

− de Waalse Krook cvba;

− de provinciale vertegenwoordiger.