Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00072 - Bestuurszaken – De Lijn – Algemene Vergadering van 31 mei 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van de voorstellen onder agendapunten 3, 4 en 5 - Vaststelling

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00072 - Bestuurszaken – De Lijn – Algemene Vergadering van 31 mei 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van de voorstellen onder agendapunten 3, 4 en 5 - Vaststelling 2022_PR_00072 - Bestuurszaken – De Lijn – Algemene Vergadering van 31 mei 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat: goedkeuring van de voorstellen onder agendapunten 3, 4 en 5 - Vaststelling

Motivering

Motivering

Uitnodiging

De 31ste algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022, om 14.00 uur stipt, in Van der Valk Hotel, Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen..

Agenda

De agenda luidt als volgt:

1. Verwelkoming en inleiding

2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
a. beleidsverslag
b. commentaar bij de jaarrekening
c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
d.  kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

4. Goedkeuring jaarrekening 2021

5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021

6. Aanstelling van de commissarissen-revisoren - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024

7. Varia - rondvraag

Als bijlage werden volgende documenten bezorgd:

- Bijlage 01: uitnodiging

- Bijlage 02:  agenda

- Bijlage 03: volmacht 

- Bijlage 04: notulen algemene vergadering van 26 mei 2021

- Bijlage 05: jaarverslag 2021.

Bondige bespreking van de agendapunten

Agendapunt 1: verwelkoming en inleiding

Geen opmerkingen.

Agendapunt 2: mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het college van commissarissen-revisoren

Verslag van de commissarissen-revisoren

Het verslag van de commissarissen-revisoren over het boekjaar 2021 is op het ogenblik van de opmaak van voorliggend dossier (6 mei 2021) nog niet beschikbaar. Het zal in de komende weken ter beschikking worden gesteld.

Het verslag van de raad van bestuur/Jaarverslag 2021

Voor veel mensen en organisaties was 2021 een jaar op halve snelheid. Een jaar waarin Covid-19 meermaals op de rem ging staan. Ook voor De Lijn waren de omstandigheden verre van ideaal: minder reizigers door telewerk of angst om besmet te raken op het openbaar vervoer, personeelstekort door ziekte of quarantaine, … 

Toch was 2021 voor ons het startjaar van resoluut vernieuwen. We hadden onszelf daar al intern op voorbereid, door onze organisatie grondig te reorganiseren. Vanuit die vernieuwde organisatie werken we strategisch aan de duurzame en multimodale mobiliteit van morgen. 

Zo hebben we in 2021 grote stappen gezet in de verduurzaming van onze werking: elektrische bussen, e-hybride bussen en nieuwe trams versterken sinds vorig jaar onze vloot. Maar onze inspanningen gaan veel verder. We willen onze totale impact op het milieu en het klimaat beperken. Daarom hebben we vorig jaar onze CO2-reductiedoelstellingen 2030 vastgelegd. 

In onze ambitie om resoluut te vernieuwen, hebben we in de eerste plaats oog voor onze reizigers. In het voorbije coronajaar stond veiligheid voorop: we leverden extra inspanningen om onze voertuigen te poetsen en te ontsmetten. Maar naast veiligheid blijven stiptheid en informatie van het grootste belang voor onze reizigers. Daarom hebben we onze reisinformatie het voorbije jaar sterk verbeterd – digitaal en realtime. 

Om die vernieuwingen te realiseren, moeten we kunnen rekenen op een sterke organisatie. Gemotiveerde en goed begeleide collega’s vormen daar het hart van. We proberen hen zo nauw mogelijk te blijven betrekken bij onze organisatie. We zetten ook verder in op een klantgerichte cultuur en goede interne samenwerking met onze doe-woorden ‘durf’, ‘bespreek’, ‘vereenvoudig’, ‘engageer’ en ‘vertrouw’. Ook het traject dat we in 2021 hebben afgelegd als ‘Baanbrekende Werkgever’ helpt ons om ons te versterken als mens-en resultaatgerichte organisatie. 

En wat ná 2021? Ook dan blijven we resoluut vernieuwen. De inspanningen die we vorig jaar hebben geleverd en de initiatieven die we hebben opgestart, die zetten we voort in 2022 – als een klantgerichte, duurzame en efficiënte organisatie.

De financiële draad doorheen de werking is de constante aandacht voor efficiëntiewinsten en het aanbieden van kwaliteitsvol openbaar vervoer.

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een verlies van 6.074.miljoen EUR (blz. 40, bijlage 05).

De tussenkomst van het Vlaams Gewest in de omzet bedroeg 1.005 miljoen EUR (blz. 68, bijlage 05).

Voor een uitgebreide duiding bij het jaarverslag, zie bijlage 05.

Agendapunt 3: goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

Zie agendapunt 2.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 4: goedkeuring jaarrekening 2021

Geen opmerkingen.

Agendapunt 5: kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2021

Geen opmerkingen.

Agendapunt 6: Aanstelling van de commissarissen-revisoren - verlenging van de opdracht voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024

Geen opmerkingen.

Agendapunt 7: varia

Geen opmerkingen.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen.

De statuten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

De uitnodiging van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de bijhorende documenten, ontvangen op 2 mei 2022, voor de algemene vergadering van 31mei 2022.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De Provincie zal op de algemene vergadering van 31 mei 2022 vertegenwoordigd worden door:

− provincieraadslid ............................................ als effectieve vertegenwoordiger

− provincieraadslid ............................................ als plaatsvervangende vertegenwoordiger

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de algemene vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn van 25 mei 2021 wordt als volgt bepaald:

− goedkeuring van de agendapunten 3, 4 en 5.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:

− Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;

− de provinciale vertegenwoordiger.