Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00057 - Leefmilieu - Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen - Samenwerkingsovereenkomst 2022-2025 met het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) - subsidieaanvraag 'Actieplan werkingsjaar 2022' - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00057 - Leefmilieu - Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen - Samenwerkingsovereenkomst 2022-2025 met het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) - subsidieaanvraag 'Actieplan werkingsjaar 2022' - Goedkeuring 2022_PR_00057 - Leefmilieu - Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen - Samenwerkingsovereenkomst 2022-2025 met het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) - subsidieaanvraag 'Actieplan werkingsjaar 2022' - Goedkeuring

Motivering

Motivering

De doelstellingen beschreven in de samenwerkingsovereenkomst passen binnen de missie en werking van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en van de provincie Oost-Vlaanderen. De concrete resultaten die in de subsidieaanvraag vooropgesteld worden, zijn relevant en realistisch.

Feitelijke en juridische gronden

Conform het provinciedecreet, inzonderheid artikel 43, §2, 6°, wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincieraad;

De Provincieraad verleende haar goedkeuring via het Provincieraadsbesluit van 25 mei 2016 aan de ondertekening van de vorige overeenkomst van vier jaar tussen het Vlaams gewest en de Provincie Oost-Vlaanderen betreffende de structurele onderbouwing van een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen; looptijd 2016-2020;

De Deputatie verleende haar goedkeuring via het besluit van de deputatie van 5 mei 2021 aan de subsidieaanvraag aan het Vlaams gewest voor ondersteuning van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen voor het jaar 2021.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De provincieraad keurt de 'samenwerkingsovereenkomst 2022-2025 tussen de provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen en het Departement Omgeving' goed.

Artikel 2

In navolging van de samenwerkingsovereenkomst wordt de subsidieaanvraag 'Actieplan werkingsjaar 2022 van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen' goedgekeurd.