Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00068 - Recreatiedomeinen - Patrimonium - Recreatiedomein De Gavers - Omgevingswerken speeltuin – Bestek en raming; gunning bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00068 - Recreatiedomeinen - Patrimonium - Recreatiedomein De Gavers - Omgevingswerken speeltuin – Bestek en raming; gunning bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring 2022_PR_00068 - Recreatiedomeinen - Patrimonium - Recreatiedomein De Gavers - Omgevingswerken speeltuin – Bestek en raming; gunning bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Motivering

Motivering

De Dienst Patrimonium wenst een akkoord over het bestek, meetstaat en ontwerpplan van de omgevingsaanleg tussen de ruimtes “terras cafetaria”, “speeltuin”, “ingang strand” ,toegangsweg vanaf parking. 

We verwijzen dan ook voor onderstaande naar “t21tvm0060-2019-0512  2011-1146 projectfiche”.  Deze projectfiche handelt zowel over het dossier 2019-0512 “vernieuwen van de speeltuin” als over het dossier 2021-1146 “terras cafetaria en omgeving speeltuin” aangezien beide dossier gerelateerd zijn aan elkaar en in dezelfde fase zullen uitgevoerd worden.

Dit technisch advies handelt enkel over dossier 2021-1146 : Omgevingswerken speeltuin De Gavers.

KORTE SAMENVATTING ONTWERP

De ruimtes tussen het zwembad, de cafetaria, speeltuin, ingang strand zijn gediversifieerd. 

We wensen deze ruimtes nadrukkelijker met elkaar te verbinden door oa. kleine aanpassingen in de terraszone en het creëren van een pleinfunctie met een open karakter.  Dit zorgt ervoor dat genieten, spelen, ontmoeten en horeca in harmonie met elkaar verbonden zijn. Zo neemt ook het belang van deze ruimtes toe.

Het autovrij maken van de locatie gebeurt ook door het herinrichten van de wegen, maar sluit diensten zeker niet uit. Alleen ligt het accent niet langer op de weg, maar op een ontmoetingsplaats. 

De omgeving zal ook volledig integraal toegankelijk ingericht worden met aandacht voor het klimaat-robuust ontwerpen, zoals inzetten op maximale infiltratie en buffering, alsook het voorzien van bijkomend groen.

 • Omgevingswerken terras cafetaria, speeltuin en omgeving: 
 • Paden in uitgewassen beton ter bevordering van de integrale toegankelijkheid 
 • Parkbanden in beton met zitbanken in fsc hout ter bevordering van de zitgelegenheid
 • Ruimte voor bomen ~ creëren van schaduw
 • Het gewenste einddoel is het realiseren van een integrale toegankelijke speelzone (samenspelen voor iedereen) met een positieve impact op mens, klimaat & milieu
 • Creëren van een autovrije, klant(kind)vriendelijke zone
 • Deels uitbreiden van de terraszone 
 • Paden in uitgewassen beton (uniformiteit in materiaalgebruik met zone speeltuin) en zones met kasseien met groene voegen
 • Integrale toegankelijkheid waarbij er onder andere overal rekening gehouden wordt met de juiste toegangshellingen naar alle verschillende deellocaties
 • Creëren van extra zitgelegenheid 
 • Klimaat robuust ontwerpen: inzetten op maximale infiltratie om droge periodes zo goed mogelijk op te vangen, alsook inzetten op maximale buffering en vertraagde afvoer om plotse hevige regenval probleemloos op te vangen, zonder het rioleringssysteem te overbelasten met ondergelopen wegen als gevolg;
 • Het strategisch inplanten van bijkomend groen voor het creëren van bijkomende schaduw en afkoeling
 • Het gewenste einddoel is het realiseren van een autovrije, klimaat-robuuste omgeving met een open karakter waar genieten, spelen, ontmoeten en horeca in harmonie met elkaar verbonden zijn
 • Technieken :  
 • Het integreren van nieuwe verlichtingsarmaturen en bekabeling

VOORGESTELDE WIJZE VAN GUNNEN VOOR DE OMGEVINGSWERKEN

 • Openbare procedure
 • Bedrag raming > 140.000 € excl. btw  

De leidend ambtenaar is Mia Versijpt, de projectopvolging zal opgenomen worden door Tim Van Maldergem (bouwkunde).

RAMING EN FINANCIERING

Voor het herinrichten van het terras en de omgeving van de speeltuin  is een budget geraamd van 560.000 € incl. B.T.W. en zal ten laste gelegd worden van budgetsleutel 228000/06/0711/03.

De Provincie is BTW-plichtig. De verschuldigde btw-voet bedraagt 21 %.

ADVIEZEN DIENST PATRIMONIUM 

DIRECTIE RECREATIEDOMEINEN (S00)

Is overlegd met Domein De Gavers.

VISUM IDWMD

IDWMD heeft een visum aangebracht op het bestek

KB TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN / WERKEN MET DERDEN

De procedure ‘werken met derden’ is gevolgd. 

Feitelijke en juridische gronden

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen.

Besluit van de Deputatie van 10 maart 2022 (Notula 107 2022_DEP_01256) waarbij de projectfiche “Geraardsbergen Provinciaal Domein De Gavers vernieuwen speeltuin en omgeving cafetaria” werd goedgekeurd.

 

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

Het bestek met nr. 2021-1146 en de raming voor de opdracht “Omgevingswerken speeltuin De Gavers.”, opgesteld door de dienst Patrimonium worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld, zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 461 693,00 EUR (exclusief btw) of 558 648,53 EUR (inclusief btw) (96 955,53 EUR btw verlegd).

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 228000/06/0711/03.