Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00070 - Onderwijs – Patrimonium - Richtpunt campus Gent Henleykaai - Renovatie stookplaats blok E - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van een open aanbesteding met Europese bekendmaking - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00070 - Onderwijs – Patrimonium - Richtpunt campus Gent Henleykaai - Renovatie stookplaats blok E - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van een open aanbesteding met Europese bekendmaking - Goedkeuring 2022_PR_00070 - Onderwijs – Patrimonium - Richtpunt campus Gent Henleykaai - Renovatie stookplaats blok E - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van een open aanbesteding met Europese bekendmaking - Goedkeuring

Motivering

Motivering

Voorstel uitvoering :(schematisch)

Wij stellen voor de beide verouderde warmtebronnen, gasgestookte verwarmingsketels, te vervangen door een cascade aan nieuwe en moderne gasgestookte condensatieketels, met een volledige modulerende regeling.  Het benodigde vermogen voor de HoGent wordt apart voorzien, zodat na omschakeling dit vermogen eenvoudig buiten dienst kan gesteld worden.

Procedure :

Voor deze werken is nog geen principiële goedkeuring gevraagd.   Dit zijn nodige vervangingsinvesteringen om de bedrijfszekerheid van de verwarmingsinstallatie en de school te kunnen garanderen.

Wij stellen voor de werken te gunnen na een open aanbesteding met Europese bekendmaking.

  • gunningscriteria : prijs

Externe adviezen :

Het advies van IDWMD is gevolgd.

IDWMD heeft een visum aangebracht op het bestek.

Raming :

Op basis van de gedetailleerde meetstaat worden de werken geraamd op 209.854,40 EUR excl btw te verhogen met 6% btw verlegd.

Veiligheid :

Op deze werken is de procedure 'werken met derden' volgens het WMD-handboek van toepassing.  De informatie-uitwisseling met aannemer is toegevoegd.


Feitelijke en juridische gronden

Feitelijke en juridische gronden

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, § 2, 11°, betreffende de bevoegdheden van de provincieraad.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750 000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

Het bestek  met nr. 2016-0865en de raming voor de opdracht “Gent- Campus Henleykaai blok E - renovatie stookplaats”, opgesteld door de dienst Patrimonium wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 209 854,40 EUR excl. btw te verhogen met 6% btw verlegd.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding met Europese bekendmaking.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 221000/05/0810/09 (A000118/R006337).