Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00066 - Bestuurszaken – EthiasCo - 2e buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 9 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat (buitengewone algemene vergadering): goedkeuring agendapunten - Vaststelling van het mandaat (algemene vergadering): goedkeuring agendapunten 2, 3, 4 en 5 - Vaststelling

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00066 - Bestuurszaken – EthiasCo - 2e buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 9 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat (buitengewone algemene vergadering): goedkeuring agendapunten - Vaststelling van het mandaat (algemene vergadering): goedkeuring agendapunten 2, 3, 4 en 5 - Vaststelling 2022_PR_00066 - Bestuurszaken – EthiasCo - 2e buitengewone algemene vergadering en algemene vergadering van 9 juni 2022 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger -Vaststelling van het mandaat (buitengewone algemene vergadering): goedkeuring agendapunten - Vaststelling van het mandaat (algemene vergadering): goedkeuring agendapunten 2, 3, 4 en 5 - Vaststelling

Motivering

Motivering

1. TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2022 werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, waardoor op donderdag 9 juni 2022 om om 10.00 uur een tweede buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in het "Square Brussels Convention Centre", Kunstberg, 1000 Brussel.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

2. Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in toepassing van artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coórdinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen

5. Mandaat van de bestuurders en de leden van de Client Board.

Als bijlagen werden volgende documenten bezorgd:

Bijlage 01: uitnodiging en agenda voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2022

Bijlage 03: het ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap

Bespreking agendapunten

Er zijn geen opmerkingen op het ontwerp van statuten.

Voorstel stemming: VOOR

2. ALGEMENE VERGADERING

De vennoten van EthiasCo houden op 9 juni 2022 om 10.30 uur de jaarlijkse algemene vergadering in het "Square Brussels Convention Centre", Kunstberg, 1000 Brussel.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5. Statutaire benoemingen

Als bijlagen werden volgende documenten bezorgd:

Bijlage 02: uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering van 9 juni 2022

Bijlage 04: jaarrekening 2021

Bijlage 05: beheersverslag 2021

Bijlage 06: verslag commissaris 2021

Bespreking agendapunten

Agendapunt 1: verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021

2021 stond voor het tweede opeenvolgende jaar in het teken van de COVID-19-pandemie, maar ook van de verschrikkelijke overstromingen in juli, die vooral het zuiden van het land hebben getroffen. 

Dankzij de niet aflatende inzet van het personeel van Ethias nv en de vele initiatieven om de slachtoffers van de pandemie en de overstromingen te steunen en te helpen, konden de vele moeilijkheden op een professionele en menselijke manier worden aangepakt vanuit een sterk gevoel van solidariteit met het hele land. 

Ethias nv, onze belangrijkste participatie, heeft haar steun- en dienstverleningsinitiatieven, zowel voor particuliere klanten als voor openbare instellingen, verveelvoudigd. Zo geeft zij uiting aan haar grote verantwoordelijkheidszin en haar nabijheid tot al haar klanten. 

Wat de initiatieven rond de pandemie betreft, heeft Ethias nv besloten om in 2021 haar waarborguitbreidingen te verlengen en een betalingsuitstel toe te kennen, alsook te voorzien in een gratis aansprakelijkheids- en persoonlijke ongevallenverzekering voor alle vaccinatiecentra. Ze bood psychologische bijstand aan studenten, zelfstandigen en kleine ondernemingen die bij haar verzekerd zijn. 

Wat de bescherming van de samenleving betreft, was Ethias nv op zowel federaal als regionaal niveau betrokken bij projecten voor economisch herstel en kon ze haar deelname concretiseren via verschillende belangrijke investeringen. De investeringen in het Belgische economische weefsel tonen het belang van de Belgische verankering van Ethias nv en van EthiasCo aan. 

In diezelfde optiek heeft Ethias nv besloten de initiatieven van 2021 te verlengen tot 2022 en aanvullende financiële maatregelen toe te voegen ter ondersteuning van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de opeenvolgende golven van de pandemie, met name onderwijs, cultuur en sport. 

Het is meer dan een investering in financiële zin; het gaat hier om verantwoordelijkheid nemen zodat kan worden ingespeeld op de behoeften van de maatschappij, een principe dat verankerd zit in het DNA van de onderneming

Ethias nv werd voor al deze initiatieven beloond. Zo ontving zij opnieuw de "pandemie"-award en de award voor haar "sociaal engagement" van de prestigieuze Decavi Verzekeringstrofeeën.  

Daarnaast heeft Ecovadis, dat gespecialiseerd is in MVO-beoordeling, Ethias nv een zilveren medaille toegekend voor de manier waarop zij het ESG-elementen integreert in haar activiteiten en in de Best Brand Awards 2021 heeft Ethias nv de ranglijst aangevoerd van verzekeringsmerken die erkend zijn voor het scheppen van de sterkste emotionele en affectieve band (Share of Soul) en is Ethias nv derde geworden voor het criterium markttaandeel. 

Tot slot behaalde Ethias nv voor de eerste keer de “Top Employer Belgium”-certificering 2022 voor haar beleid ten aanzien van haar personeel en haar HR-praktijken. 

Markante feiten van het jaar 2021

Voor onze belangrijkste deelneming Ethias nv

Juni 2021 - Ethias nv keert een dividend van 103 miljoen euro uit aan haar aandeelhouders, waarvan 5,15 miljoen euro aan EthiasCo die 5% van de aandelen in handen heeft. 

Juni 2021 - Het ratingagentschap Fitch verhoogt de IFS-rating (Insurer Financial Strength) van Ethias nv van ‘A-’ met stabiel vooruitzicht naar ‘A’ met positief vooruitzicht’. 

Juli – December 2021 - Ethias nv zet alle nodige middelen in om de schadegevallen als gevolg van overstromingsramp op te vangen. 

Oktober 2021 - Ethias nv lanceert de Youth Solidarity Awards om armoede bij jongeren te bestrijden via de selectie van projecten die door de OCMW's worden ingediend. 

December 2021 - Ethias nv versterkt haar directiecomité door hierin nieuwe bevoegdheden en leden op te nemen. 

December 2021 - Ethias nv behaalt de “Top Employer Belgium 2022”-certificering. 

2021 - Vorming van verschillende partnerschappen om haar digitale en dienstenstrategie te versterken met Voilà, Test-Aankoop Verzekering en Dela. 

Wat de energiesector betreft:

Medio 2021 - EStor-Lux, waarin Socofe een belang van 15% heeft, lanceert een batterijpark voor een elektriciteitsopslag van 10 MW in de provincie Luxemburg. 

2021 - VEH neemt deel aan de kapitaalverhoging van 7C Solarparken. 

2021 - VEH richt V2HFIN op met een startkapitaal van 5 miljoen euro om te participeren in startende energiebedrijven. 

15/12/2021 - EthiasCo, Ethias nv en EDF Luminus richten Green4You (G4Y) op door te investeren in groene fotovoltaïsche energie

Agendapunt 2: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat

Het bedrijfsresultaat (-436.406 euro) is hoofdzakelijk samengesteld uit diverse diensten en goederen en diverse taksen. 

Het financieel resultaat (+8.928.703 euro) bestaat hoofdzakelijk uit ontvangen dividenden (8.993.445 euro) en andere financiële lasten. 

De winst van het boekjaar bedraagt 8.492.296 euro, tegen 3.712.360 euro in 2020. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan het in 2021 ontvangen dividend van Ethias nv.  

De te bestemmen winst bedraagt 27.045.823 euro en aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om die als volgt te bestemmen: 

Te bestemmen winst: 27.045.823 euro

    Te bestemmen winst van het boekjaar: 8.492.296 euro

    Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar: 18.553.527

    Bestemming aan de wettelijke reserve: 0,00

Over te dragen winst: 27.045.823

Voorstel stemming: VOOR

Agendapunt 3: kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat

Geen opmerkingen.

Voorstel stemming: VOOR

Agendapunt 4: kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

Geen opmerkingen.

Voorstel stemming: VOOR

Agendapunt 5: statutaire benoemingen

Geen opmerkingen.

Voorstel stemming: VOOR

Vertegenwoordiging

Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de vertegenwoordiging van de provincie Oost-Vlaanderen in de algemene vergaderingen van EthiasCo geregeld. Provincieraadslid Walter Roggeman werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervanger.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de aanduidingen en voordrachten van de provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering/raad van bestuur/directiecomité/raadgevend comité/College van Toezicht.

De statuten van EthiasCo.

De uitnodiging van EthiasCo en de bijhorende documenten, ontvangen op 10 mei 2022, voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2022.

De uitnodiging van EthiasCo en de bijhorende documenten, ontvangen op 10 mei 2022, voor de algemene vergadering van 9 juni 2022.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De Provincie zal op de 2e buitengewone algemene vergadering en de algemene vergadering van EthiasCo van 9 juni 2022 vertegenwoordigd worden door:

− provincieraadslid ............................................ als effectieve vertegenwoordiger

− provincieraadslid ............................................ als plaatsvervangende vertegenwoordiger

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de 2e buitengewone algemene vergadering van EthiasCo van 9 juni 20221 wordt als volgt bepaald:

− goedkeuring van de agendapunten.

Artikel 3

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de algemene vergadering van EthiasCo van 9 juni 20221 wordt als volgt bepaald:

− goedkeuring van de agendapunten 2, 3, 4 en 5.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:

− EhtiasCo;

− de provinciale vertegenwoordiger.