Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00065 - Bestuurlijk toezicht - ministerieel besluit van 7 mei 2022 n.a.v. een klacht van De Wolf & Vennoten Advocaten namens Speeltuinveilig bvba - Kennisneming

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00065 - Bestuurlijk toezicht - ministerieel besluit van 7 mei 2022 n.a.v. een klacht van De Wolf & Vennoten Advocaten namens Speeltuinveilig bvba - Kennisneming 2022_PR_00065 - Bestuurlijk toezicht - ministerieel besluit van 7 mei 2022 n.a.v. een klacht van De Wolf & Vennoten Advocaten namens Speeltuinveilig bvba - Kennisneming

Motivering

Motivering

Volgens de artikelen 248§1 en 250, 2° van het Provinciedecreet moet van de ministeriële beslissing kennis gegeven worden aan de provincieraad op de eerstvolgende vergadering.

Feitelijke en juridische gronden

Het Provinciedecreet van 9 december 2005.

De klacht dd 11 maart 2022 van De Wolf & Vennoten Advocaten namens Speeltuinveilig bvba in verband met de beslissing van de deputatie van 17 december 2021 aangaande de overheidsopdracht voor diensten voor 'het uitvoeren van periodieke controle in 2022 van alle speelpleinen'.

De beslissing van de heer Bart Somers, Vlaams minister van o.m. Binnenlands Bestuur van 7 mei 2022. 


Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De Provincieraad neemt kennis van het besluit van de heer Bart Somers, Vlaams minister van o.m. Binnenlands Bestuur van 7 mei 2022 n.a.v. een klacht van Meester Carlos De Wolf (De Wolf & Vennoten Advocaten) namens Speeltuinveilig bvba tegen de beslissing van de deputatie van 17 december 2021 aangaande de overheidsopdracht voor diensten voor 'het uitvoeren van periodieke controle in 2022 van alle speelpleinen'. De minister besluit dat er noch sprake is van schending van de wet, noch van schending van het algemeen belang.