Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00059 - Integraal Waterbeleid - Oplossen van drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (O5061) in Aalst - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Beleidscommissie 1
di 17/05/2022 - 18:00 Raadzaal
2022_PR_00059 - Integraal Waterbeleid - Oplossen van drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (O5061) in Aalst - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring 2022_PR_00059 - Integraal Waterbeleid - Oplossen van drie vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (O5061) in Aalst - Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Motivering

Motivering

Eén van de prioritaire waterlopen is de Molenbeek-Graadbeek (waterloop nr. O5061) op grondgebied Aalst, een waterloop die uitmondt in de Dender. Op deze waterloop werden drie grote vismigratieknelpunten geïnventariseerd, namelijk de voor vissen niet-passeerbare vervallen van de Molen van Mijlbeek in Aalst, de Duericksmolen in Moorsel en de Mooie Molen in Meldert. Deze vervallen werden in het verleden opgetrokken om het water op te stuwen en te geleiden naar het rad van de watermolens. Een kaartje met de situering van de knelpunten werd als bijlage toegevoegd.

Voor het uitwerken van een oplossing voor deze vismigratieknelpunten en de vertaling ervan naar concrete uitvoeringsontwerpen dient nu een ontwerper te worden aangesteld. Hiervoor werd door de dienst Integraal Waterbeleid een bestek opgemaakt. 

De ontwerper moet voor de vismigratieknelpunten ter hoogte van de Molen van Mijlbeek en de Mooie Molen resp. deelopdracht I en deelopdracht III genoemd in het bestek,  een voorontwerp en een gedetailleerd ontwerp opmaken en de leiding der werken en de activiteiten van de opdracht veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking uitvoeren. Verder staat hij tevens in voor het opmaken van de grondinnemingsplannen, het opmaken en indienen van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning en het opmaken van het asbuilt-dossier. 

Het opmaken van het voorontwerp, het detailontwerp en het uitvoeren van de leiding der werken worden vergoed op basis van een degressief ereloon waarop de inschrijver een forfaitaire korting kan geven. Het ereloon wordt bepaald door vermenigvuldiging van het ereloonpercentage, dat berekend wordt op basis van de ter zake gebruikelijke KVIV-barema’s, met het eindbedrag der werken, zoals blijkt uit de eindafrekening van de aannemer(s).

Om de verschillende offertes met elkaar te kunnen vergelijken werd door onze dienst op basis van de beschikbare informatie op heden, een indicatieve raming gemaakt van de kostprijs van de werken van de deelopdrachten I en III, zodat op basis hiervan het ereloonpercentage kan worden berekend. Het is de inschrijver niet toegelaten om deze raming van de werken in functie van zijn offerte te wijzigen.

De activiteiten in het kader van de opdracht veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking worden vergoed op basis van een ereloonpercentage.

De opmaak van de grondinnemingsplannen, de opmaak en het indienen van de aanvraagdossiers voor de omgevingsvergunning en de opmaak van het asbuilt-dossiers worden vergoed op basis van een forfaitaire inschrijvingsprijs.

Aangezien het voor het vismigratieknelpunt ter hoogte van de Duericksmolen, deelopdracht II in het bestek, niet absoluut zeker is dat tot een oplossing van het migratieknelpunt kan worden gekomen, dient de opdrachtnemer verschillende scenario’s te analyseren en een haalbaarheidsstudie op te maken. Het uitvoeren van deze scenarioanalyses en haalbaarheidsstudie wordt vergoed op basis van een forfaitaire inschrijvingsprijs.

De raming voor het uitvoeren van hogervermelde studieopdrachten bevindt zich in bijlage. De opdracht moet niet Europees bekendgemaakt worden en zal gegund worden bij wijze van openbare procedure. De prijs is het enige gunningscriterium.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen.

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Besluit

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp ‘Oplossen van 3 vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Graadbeek (O5061) in Aalst”, bestaande uit bestek, bijhorende bijlagen en raming.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund d.m.v. een openbare procedure.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien op het budget 2022, budgetcode 2022/226007/04/0319 – (waterlopen en waterbekkens: in aanbouw/Overig waterbeheer) – raming R000033 – actie A000010 (het aanleggen of bouwen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur).