Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00058 - Integraal Waterbeleid - Opmaak rapport Landinrichtingsplan voor de Water-Land-Schapsprojecten Barbierbeek Verbindt! en Maarkebeek – Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Beleidscommissie 1
di 17/05/2022 - 18:00 Raadzaal
2022_PR_00058 - Integraal Waterbeleid - Opmaak rapport Landinrichtingsplan voor de Water-Land-Schapsprojecten Barbierbeek Verbindt! en Maarkebeek – Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring 2022_PR_00058 - Integraal Waterbeleid - Opmaak rapport Landinrichtingsplan voor de Water-Land-Schapsprojecten Barbierbeek Verbindt! en Maarkebeek – Bestek en raming; opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure - Goedkeuring

Motivering

Motivering

Om te komen tot een goedgekeurd landinrichtingsplan moet een specifieke procedure doorlopen worden.
Na de voorbereidende fase en de opmaak van het landinrichtingsplan volgt er nog een adviesprocedure met inbegrip van een openbaar onderzoek, een uitgebreide goedkeuringsfase (instemmen partners en de Minister) waarna de uitvoering kan starten. Voor de opmaak van het landinrichtingsplan, wat het voorwerp is van deze opdracht wordt ca. 1 jaar voorzien. Daarna duurt het minstens nog 1,5 jaar vooraleer de uitvoering kan starten. 

De opdrachtnemer zal het participatief traject om te komen tot een gedragen landinrichtingsplan met de daarbij horende maatregelen ondersteunen en het rapport schrijven voor de beide projecten. De opdracht is uitgebreid beschreven in het bestek. 

Aangezien het hier om een intensief traject gaat (zowel organisatorisch als administratief) en er binnen de provincie geen extra personele inzet voorzien is, wordt er voorgesteld om hiervoor een studiebureau in te schakelen. De start is voorzien voor 1 oktober 2022 en moet beëindigd worden in november 2023. 

De raming voor de opdracht is toegevoegd in bijlage H. 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure zonder Europese bekendmaking. De prijs, de mate waarin een aantal voorbeelden van maatregelen kwalitatief worden uitgewerkt en de kwaliteit van het projectteam zijn de gunningscriteria. Enkel de dienstverleners die praktijkervaring hebben met de in het bestek voorziene diensten voor opdrachten tijdens de laatste 3 jaar voor minstens 200 000 EUR (excl. BTW) kunnen meedoen aan de aanbesteding.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen.

Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Decreet van 18 juli 2003 inzake het Integraal Waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. 

Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende landinrichting.

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

Ministerieel Besluit van 29 mei 2020 tot toekenning van een subsidie aan de provincie Oost-Vlaanderen i.k.v de demonstratiemaatregelen.

Besluit

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp ‘Opmaak rapport Landinrichtingsplan voor de Water-Land-Schapsprojecten Barbierbeek Verbindt! en Maarkebeek’ bestaande uit het bestek met offerteformulier, inventaris en raming.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund d.m.v. een openbare procedure.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien op budgetcode 2022/214100/04/0319: Plannen en studies klimaatrobuust Oost-Vlaams waterbeleid (actie A000010: Het aanleggen of bouwen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur voor de aanpak van wateroverlast - raming R005926) van het budgetjaar 2022.