Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00061 - Europese & Internationale samenwerking - Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen - Ontwerp samenwerkingsprogramma 2021-2027 - Partnerschapsovereenkomst inzake de uitvoering van het Operationeel Programma - Principieel akkoord financiering technische bijstand - Goedkeuring

Beleidscommissie 1
di 17/05/2022 - 18:00 Raadzaal
2022_PR_00061 - Europese & Internationale samenwerking - Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen - Ontwerp samenwerkingsprogramma 2021-2027 - Partnerschapsovereenkomst inzake de uitvoering van het Operationeel Programma - Principieel akkoord financiering technische bijstand - Goedkeuring 2022_PR_00061 - Europese & Internationale samenwerking - Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen - Ontwerp samenwerkingsprogramma 2021-2027 - Partnerschapsovereenkomst inzake de uitvoering van het Operationeel Programma - Principieel akkoord financiering technische bijstand - Goedkeuring

Motivering

Motivering

De Provincie Oost-Vlaanderen is reeds sinds 2000 betrokken bij de samenwerking in het kader van het Interreg VI Programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Dit samenwerkingsprogramma moet goedgekeurd worden door de Europese Commissie en bepaalt de inhoudelijke lijn van het programma voor de volgende programmeringsperiode (2021-2027). De verdere deelname aan dit programma biedt voor Oost-Vlaamse actoren opnieuw mogelijkheden om samen te werken met Franse en Waalse partners en daarvoor financiële ondersteuning uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling te verwerven.

Daarnaast is er zoals tijdens de vorige periode een partnerschapsovereenkomst opgesteld die de opdrachten en de uitvoeringsmodaliteiten van de verschillende partners bepaalt en waarbij de financiering van de technische bijstand wordt geregeld. Dit document wordt door alle deelnemende partnerautoriteiten ondertekend.


Deze overeenkomst werd reeds door de juridische diensten van het Vlaams en Waals Gewest en de Provincie West-Vlaanderen, als leidende partnerautoriteit, bekeken en dus is een juridisch advies van de cel juridische dienst overbodig.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021, inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

Verordening (EU) 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten.

Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid.

Wet van 14 november 1983 inzake de controle op de aanwending van toelagen.

Provincieraadsbesluit van 12 oktober 2005 betreffende de reservevorming met provinciale subsidies.

De participatie door de Provincie in het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen waarin projectmatig wordt samengewerkt met de steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en cofinanciering door o.m. de Provincies.

Ontwerp Interreg VI A France-Wallonie-Vlaanderen ingediend bij de Europese Commissie op 31 maart 2022.

Besluit

Artikel 1

De Provincie Oost-Vlaanderen keurt het samenwerkingsprogramma Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen programma 2021-2027 goed. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Artikel 2

De Provincie Oost-Vlaanderen keurt de partnerschapsovereenkomst inzake de uitvoering van het Operationeel Programma  Interreg VI Frankrijk-WalloniĆ«-Vlaanderen goed.

Artikel 3

De Provincie Oost-Vlaanderen is principieel akkoord met de financiering van de technische bijstand voor de Gemeenschappelijke structuren van het programma en het Vlaams steunpunt.