Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_PR_00008 - Recreatiedomeinen - Logistiek - Huishoudelijk Reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Vaststelling

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_PR_00008 - Recreatiedomeinen - Logistiek - Huishoudelijk Reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Vaststelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Anna Maria Charlier, Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Elisabet Dooms, Leentje Grillaert, Olaf Evrard, Riet Gillis, Erwin Goethals, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels, Steven Ghysens
Stemmen voor 35
Christian Bauwens, An Vervliet, Anna Maria Charlier, Bart Blommaert, Bart Vermaercke, Bruno Matthys, Carola De Brandt, Elisabet Dooms, Eric Scheire, Filip Liebaut, Filip Van Laecke, Hans Mestdagh, Henk Heyerick, Hilde Bruggeman, Hilde De Sutter, Joop Verzele, Karlijn Deene, Kenneth Taylor, Koen Roman, Kristof Windels, Kurt Moens, Leentje Grillaert, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Martine Verhoeve, Olaf Evrard, Peter Hertog, Philippe De Coninck, Riet Gillis, Stefaan Van Gucht, Steve Herman, Vera De Merlier, Walter Roggeman, Erwin Goethals, Phaedra Van Keymolen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_PR_00008 - Recreatiedomeinen - Logistiek - Huishoudelijk Reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Vaststelling 2023_PR_00008 - Recreatiedomeinen - Logistiek - Huishoudelijk Reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Vaststelling

Motivering

Motivering

Door de domeinbeheerders enerzijds en de campinggebruikers van de provinciale domeinen anderzijds is de vraag gesteld naar richtlijnen of een huishoudelijk reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Als gevolg van deze vraag werd het ‘Huishoudelijk Reglement fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie’ opgesteld. Dit reglement is niet van toepassing op autonome toestellen met geïntegreerd zonnepaneel of andere vorm van zelf opgewekte energie die op zijn geheel voorzien zijn van een CE-keurmerk. 

Het reglement is wel van toepassing op elke vorm van zelf opgewekte energie anders dan fotovoltaïsch. 

Dit ‘Huishoudelijk Reglement' dient een dubbel doel : 

 • enerzijds dienen de bewoners, domeinpersoneel en externen beschermd te worden tegen overspanning, verliesstroom en elektrische schokken; 
 • anderzijds dient het elektrisch net beschermd te worden tegen netvervuiling, dubbelzijdige voeding en overstroom. 

Er zijn reeds installaties aanwezig die duidelijk niet voldoen aan het dubbel doel hierboven gesteld. Een huishoudelijk reglement met duidelijke instructies en voorwaarden dringt zich dan ook op.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005. 

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

Het ‘Huishoudelijk reglement op de plaatsing van fotovoltaïsche installaties en bij uitbreiding elke vorm van zelf opgewekte energie op en nabij tijdelijke verblijfplaatsen op de diverse campingfaciliteiten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen’ wordt als volgt vastgesteld :  

Artikel 1 : Doel

Dit huishoudelijk reglement dient een dubbel doel:

 • enerzijds zijn bewoners, domeinpersoneel en externen te beschermen tegen overspanning, verliesstroom en elektrische schokken;  
 • anderzijds is het elektrische net te beschermen tegen netvervuiling, dubbelzijdige voeding en overstroom.

Artikel 2: Toepassingsgebied

Dit reglement is niet van toepassing op autonome toestellen met geïntegreerd zonnepaneel of andere vorm van zelf opgewekte energie die op zijn geheel voorzien zijn van CE keurmerk.

Het reglement is van toepassing op elke vorm van zelf opgewekte energie anders dan fotovoltaïsch.

Artikel 3: Voorwaarden

 1. Indien een tijdelijke bewoner overweegt een fotovoltaïsche installatie te plaatsen op of nabij zijn toegewezen terrein en/of caravan, dient hij het campingbeheer daarvan op de hoogte te brengen en uitdrukkelijke instemming te vragen.  Een goedkeuring kan pas gegeven worden op basis van een volledig en technisch onderbouwd dossier.
 2. Enkel standalone fotovoltaïsche systemen worden op de camping aanvaard. Dit betekent dat er op geen enkele manier een galvanische verbinding mag zijn met het elektriciteitsnetwerk van de camping. 
 3. De zonnepanelen zelf mogen enkel op het dak van de stacaravan geïnstalleerd worden en mogen niet hoger komen dan 60cm van het dak. De installatie dient degelijk uitgevoerd te worden. Onder geen beding worden de panelen op de grond geplaatst, al dan niet via een intermediaire structuur.
 4. De installaties kunnen op elk moment onderworpen worden aan een controle door het domeinpersoneel.
 5. Maximum te installeren vermogen is 2,4 kVA
 6. Volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing:
  1. Het volledige fotovoltaïsch zonne-energiesysteem (PV-systeem) met al zijn elektrische kringen en verbruikers moet voldoen aan de algemene bepalingen en richtlijnen opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties(AREI). 
  2. Het volledige fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, wisselspanning- en gelijkspanningsinstallatie, moet worden gekeurd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) en dit volgens de periodiciteit opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
  3. De onderdelen waarmee het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem werd samengesteld moeten een CE markering bezitten.
  4. De fotovoltaïsche zonnepanelen en de omvormer moeten zodanig worden opgesteld, dat zij afgeschermd en onbereikbaar zijn voor het publiek, geen gevaar kunnen vormen voor de openbare veiligheid en goed bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten.
  5. De omvormer (invertor) moet goed bereikbaar zijn voor de controle van de werking van het systeem, daarnaast moet de omvormer voldoende worden geventileerd om geproduceerde warmte af te voeren. De omvormer moet altijd op een droge plaats en op een minimale hoogte van 1m t.o.v. het grondoppervlak (maaiveld) worden gemonteerd. Alle nodige voorzorgen moeten zijn genomen, dat bij wateroverlast geleiders of contacten niet in contact kunnen komen met water.
  6. De elektrische bekabeling moet op een degelijke wijze worden geïsoleerd en mag enkel aan constructies worden bevestigd door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
  7. De elektrische bekabeling van het gelijkspanningscircuit (primaire kring) moet correct zijn gedimensioneerd volgens de installatievoorschriften van de zonnepanelen en omvormers. In het bijzonder moet de gelijkspanningsbekabeling zoveel als mogelijk mechanisch worden beschermd om mogelijke vlambogen tussen de geleiders en elektrocutie van personen te voorkomen. Alle stroomvoerende leidingen en de aansluitverbindingen moeten beschikken over een dubbele of versterkte isolatie (Klasse II).
  8. Het gelijkspanningscircuit moet zo dicht mogelijk nabij het zonnepaneel, of een string met modules, worden uitgerust met een manuele gelijkspanningsonderbreker (brandweerschakelaar). Met deze alpolige onderbreker moet het mogelijk zijn om de stroomtoevoer van de panelen naar de omvormer rechtstreeks te onderbreken, zodat de panelen zijn losgekoppeld van het systeem. Deze onderbreker moet duidelijk herkenbaar zijn en te allen tijde bereikbaar zijn voor de brandweerdiensten. De onderbreker moet worden aangeduid met een bord met de vermelding:“BRANDWEERSCHAKELAAR”. Het bord heeft de volgende kenmerken: 
  9. - minimale afmetingen: 15 cm breedte x 10cm hoogte. 

   - kleur: rode achtergrond en witte tekst. 


   Aanvullend wordt de onderbreker aangeduid met een waarschuwingspictogram voor het aanduiden van gevaar voor elektrische spanning, conform het KB van 17-06-1997 (BS 19-9-1997): veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

  10. Specificaties van de brandweerschakelaar of onderbreker zijn o.m.: de bediening van de onderbreker gebeurt met een zijbediening met hendel voorzien van een trekring, de onderbreker is een lastscheider geschikt om gelijkspanning te schakelen en het vermogen te schakelen van de respectievelijke kring, de onderbreker is voorzien van een rode behuizing.
  11. Het wisselspanningscircuit (secundaire kring) moet beveiligd zijn door een automatische differentieelstroomschakelaar, een zekering of automaat en een aarding of volgens de installatievoorschriften eigen aan de omvormer.
  12. Een positief keuringsverslag van EDTC moet overgemaakt worden aan de campingbeheerder, voor de ingebruikname van de volledige installatie en zijn verbruikers.
  13. Eventueel voorkomende bemerkingen uit het keuringsverslag moeten weggewerkt worden voor de ingebruikname van de volledige fotovoltaïsche installatie en zijn elektrische kringen en verbruikers.
  14. Aansluiting op het distributienet is niet toegelaten. Concreet betekent dit dat het secundaire circuit van de stacaravan ofwel met de shore supply van de camping verbonden is OF aan de invertor van de fotovoltaïsche installatie. De nodige apparatuur dient aanwezig te zijn zodat op geen enkel moment de fotovoltaïsche installatie galvanisch verbonden kan zijn met de shore supply. Dit dient vastgesteld te worden door EDTC.
 7. Bij elke inbreuk die een acuut gevaar betekent voor de openbare veiligheid, wordt een tijdelijk verbod tot ingebruikname van de installatie tot het moment van hercontrole bevolen. Aan alle voorwaarden zoals hoger weergegeven dient voldaan te zijn, wat wordt vermeld in een positief evaluatieverslag.