Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_PR_00007 - Economie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen - Operationeel Programma periode 2021-2027 - Kennisneming

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_PR_00007 - Economie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen - Operationeel Programma periode 2021-2027 - Kennisneming 2023_PR_00007 - Economie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Vlaanderen - Operationeel Programma periode 2021-2027 - Kennisneming

Motivering

Motivering

De Provincie wil in de uitvoering van haar beleid optimaal inspelen op de kansen die worden geboden door de Europese programma's voor de periode 2021-2027. Als streekmotor en streekbestuur vervult de Provincie een schakelfunctie tussen Europa en Oost-Vlaamse lokale besturen, publieke en private organisaties en burgers.

De provincie is mee betrokken in de uitvoering van het EFRO Vlaanderen programma:

  • Provinciaal Contactpunt: het provinciaal contactpunt staat in voor informatieverstrekking, projectwerving, directe begeleiding van potentiële projectpromotoren en inhoudelijke opvolging van goedgekeurde projecten. Voor de werking van het contactpunt zijn financiële middelen voorzien binnen het EFRO Vlaanderen budget onder Technische Bijstand. Op dit moment en tot de feitelijke afloop van de programmaperiode 2014-2020 eind 2023 wordt de werking van het contactpunt nog gefinancierd met middelen uit de Technische Bijstand van de programmaperiode 2014-2020, aangevuld met middelen uit het Fonds Innoveren en Ondernemen. In de loop van 2023 zal een nieuw protocol worden opgesteld tussen de Beheerautoriteit en de provincie Oost-Vlaanderen wat betreft werking, budget en financiering van het provinciaal contactpunt voor de programmaperiode 2021-2027. 
  • Monitoringcomité: de provincie Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in het Monitoringcomité door de bevoegde gedeputeerde.

Op die manier draagt de provincie bij aan een meer innovatief en duurzaam Vlaanderen.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Provincie Oost-Vlaanderen bevat in dit verband:

  • beleidsdoelstelling 000002 - Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen als hefboom voor de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen;

  • actieplan 000009 - Actief inzetten op Europese programma's met onder meer klemtoon op innovatie, steun voor kmo, digitale technologieën, arbeidsmarkt en de bestrijding van klimaatverandering;
  • actie A000175: als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van EFRO Vlaanderen, door middel van projectwerving, -begeleiding en communicatie (EU programmaperiode 2021-2027)

Op 16 september 2022 werden de eerste EFRO projectoproepen gelanceerd voor de specifieke doelstellingen innovatiecapaciteit, vaardigheden voor slimme specialisatie, hernieuwbare energie en multimodale stedelijke mobiliteit. De uiterste indieningsdatum voor projecten is 31 januari 2023.

Binnen de generieke oproepen kunnen ook projecten uit of op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen ingediend worden. Conform artikel 5 van het Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten die mede worden gefinancierd door de Europese Unie komen deze projecten ook in aanmerking voor subsidiëring via het provinciaal cofinancieringsreglement.

Feitelijke en juridische gronden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021, inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.

Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid.

Wet van 14 november 1983 inzake de controle op de aanwending van toelagen.

Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2021-2027 zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2021 en door de Europese Commissie op 16 december 2022

Mededeling aan de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 betreffende EFRO Vlaanderen 2021-2027: Uitvoering van het Vlaamse EFRO-programma 2021-2027 in het kader van het cohesiebeleid

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Provincieraadsbesluit van 12 oktober 2005 betreffende de reservevorming met provinciale subsidies ;

Reglement van 23 maart 2022 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten die mede worden gefinancierd door de Europese Unie

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De provincie Oost-Vlaanderen neemt kennis van het operationeel programma EFRO Vlaanderen voor de periode 2021-2027, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 december 2021 en door de Europese Commissie op 16 december 2022.