Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_PR_00004 - Leefmilieu - Bosgroepen - Fusieprotocol en ontwerpstatuten fusie Oost-Vlaamse bosgroepen - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_PR_00004 - Leefmilieu - Bosgroepen - Fusieprotocol en ontwerpstatuten fusie Oost-Vlaamse bosgroepen - Goedkeuring

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Anna Maria Charlier, Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Elisabet Dooms, Leentje Grillaert, Olaf Evrard, Riet Gillis, Erwin Goethals, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels, Steven Ghysens
Stemmen voor 27
Christian Bauwens, An Vervliet, Anna Maria Charlier, Bart Vermaercke, Carola De Brandt, Elisabet Dooms, Eric Scheire, Filip Liebaut, Filip Van Laecke, Hans Mestdagh, Henk Heyerick, Hilde De Sutter, Joop Verzele, Karlijn Deene, Koen Roman, Kurt Moens, Leentje Grillaert, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Olaf Evrard, Peter Hertog, Riet Gillis, Stefaan Van Gucht, Steve Herman, Walter Roggeman, Erwin Goethals, Phaedra Van Keymolen
Stemmen tegen 7
Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Kenneth Taylor, Kristof Windels, Martine Verhoeve, Philippe De Coninck, Vera De Merlier
Onthoudingen 1
Bruno Matthys
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_PR_00004 - Leefmilieu - Bosgroepen - Fusieprotocol en ontwerpstatuten fusie Oost-Vlaamse bosgroepen - Goedkeuring 2023_PR_00004 - Leefmilieu - Bosgroepen - Fusieprotocol en ontwerpstatuten fusie Oost-Vlaamse bosgroepen - Goedkeuring

Motivering

Motivering

In uitvoering van het Witboek Interne Staatshervorming en de specifieke sectordecreten zijn de Vlaamse provincies sinds 2014 bevoegd voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de bosgroepen die op hun respectievelijke grondgebieden actief zijn. Naast financiële middelen kan elk van de Vlaamse provincies ook infrastructuur en personeel ter beschikking stellen van deze bosgroepen. 

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn momenteel 3 bosgroepen actief: de vzw Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen, de vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord en de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 

Het stijgend aantal leden bij de bosgroepen de laatste jaren en de stijgende vragen rond bosuitbreiding zijn goed nieuws, maar helaas is er geen evenredige stijging van de beschikbare middelen. Eén van de mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen is een verregaande efficiëntieoefening, bij voorkeur in de vorm van een fusie van de 3 Oost-Vlaamse bosgroepen. 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de 3 Oost-Vlaamse bosgroepen en de provincie is het volgende opgenomen (artikel 6§4): 

§4. De drie Oost-Vlaamse bosgroepen engageren zich om een effectieve fusie te realiseren tot één Oost-Vlaamse bosgroep. De onderhandelingen hierover worden ten laatste één jaar na de ondertekening van deze overeenkomst afgerond. Er wordt naar gestreefd om ten laatste één jaar later die ene Oost-Vlaamse bosgroep operationeel te krijgen. Indien die ene Oost-Vlaamse bosgroep tegen dan niet operationeel is, behoudt de Deputatie zich het recht voor om de provinciale subsidies zoals omschreven in artikel 9 niet of niet volledig uit te betalen. 

Ook in andere provincies vinden fusies plaats onder bosgroepen (fusie van de 2 bosgroepen rond Antwerpen tot bosgroep Antwerpse gordel, fusie van bosgroep Noorderkempen vzw en Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw tot Bosgroep Kempen Noord en de fusie van de 5 Limburgse bossen tot 1 bosgroep).

Dit fusieprotocol is opgesteld door de werkgroep fusie bosgroepen. Deze werkgroep bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke bosgroep, de bosgroepcoördinatoren, de bevoegde gedeputeerde en ambtenaren van de provincie. Dit fusieprotocol werd uitgewerkt tijdens verschillende bijeenkomsten van de werkgroep fusie in de loop van 2022. 

Het fusieprotocol en de ontwerpstatuten zijn opgesteld in samenwerking met de juridische dienst van de provincie Oost-Vlaanderen.

De activiteiten van de fuserende vzw’s zullen in de toekomst worden voortgezet door de nieuw op te richten vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen, waarbij zo veel mogelijk zal worden gestreefd naar continuïteit. Binnen de nieuwe vzw zal er gewerkt worden met regionale afdelingen. 

De verankering van de Provincie Oost-Vlaanderen in de nieuwe vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen zal als volgt worden gerealiseerd:
- in het bestuursorgaan van de nieuwe vzw worden maximaal 3 mandaten voor de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien.
 - De bevoegde gedeputeerde voor natuur neemt afwisselend het ene jaar het voorzitterschap van het bestuursorgaan waar en het andere jaar het ondervoorzitterschap.

Daarnaast verbindt de Provincie Oost-Vlaanderen zich ertoe om de nodige financiële middelen, infrastructuur en personeel ter beschikking te stellen van de nieuwe vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen, dit in uitvoering van artikel 54bis van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Hiertoe zullen de bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen de Provincie en elk van de 3 bestaande vzw’s worden beëindigd en worden vervangen door 1 nieuwe overeenkomst tussen de Provincie en de nieuwe vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de provincieraad.

Indien één van de drie betrokken vzw’s beslist om niet deel te nemen aan de fusie, dan wordt de fusie verder uitgerold met de andere betrokken vzw’s.

Feitelijke en juridische gronden

Artikel 57, §1 van het Provinciedecreet.

Bosdecreet van 13 juni 1990, met latere wijzigingen en de uitvoeringsbesluiten op het Bosdecreet.

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 9 mei 2014 (Belgisch staatsblad van 7 juli 2014) waarbij artikel 52, §3 bepaalt dat de provincies bevoegd zijn voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de Bosgroepen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de Vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen zoals goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 02 september 2020.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De provincieraad keurt het fusieprotocol voor de fusievzw van de Oost-Vlaamse bosgroepen goed. 

Artikel 2

De provincieraad keurt de ontwerpstatuten voor de fusievzw van de Oost-Vlaamse bosgroepen goed. Dit betreft een voorlopig richtinggevende versie van de statuten, die nog verder kan bijgesteld worden ifv de verdere uitrol van de fusie. Bij de goedkeuring van de oprichtingsakte volgt de definitieve goedkeuring van de statuten van de nieuwe vzw.